Programa exàmens KYU

KYU    

5è KYU
mínim, 4 mesos de pràctica després de Shokyu

 

 

 


4t KYU

mínim, 4 mesos de pràctica després del 5è kyu

 

 

 

 

3r KYU
mínim, 6 mesos de pràcticadesprés de Chukyu

 

 

 

 

 

 

 

 

2n KYU
mínim, 6 mesos de pràctica després del 3r kyu

 

 

 

 

 

 

 

1r KYU
mínim, 8 mesos de pràctica després de Jokyu

HITORIWAZA  

Jo Kenko Taiso:
Udefuri Undo
Udefuri Choyaku Undo
Tenkan Undo
Sayu Undo
Sayu Choyaku Undo
Ushiro Ukemi Undo
Zempo Kaiten Undo
Shikko, quatre passes endavant

Jo Aiki Taiso:
Funakogi Undo
Ikkyo Undo
Tenshin Undo
Zengo Undo
Happo Undo
Mae Ukemi i Ushiro Ukemi
(tres endavant i tres endarrere costat)

 

Koteoroshi Undo
Sankyo Undo
Nikyo Undo
Tekubikosa Undo
Hanmi-Gyakuhanmi Undo
Ushirotori Undo
UshiroTekubitori Zenshin Undo
UshiroTekubitori Koshin Undo
Shikko: quatre passes enrere

 

 

 

 

 

Exercicis de bokken amb una mà:
Moviment vertical del bokken
Shomenuchi
Moviment horitzontal del bokken
Tallar endavant horitzontalment
Shikko girant

 

 

 

 

Exercicis de bokken amb
totes dues mans:
Shomenuchi
Tsuki:(vuit passes endavant,
vuit passes enrere chudan)
Tenshin
Happogiri
Jo 1

KUMIWAZA / TSUZUKIWAZA

Katate Kosadori Kokyunage
Katatedori Ryotemochi Kokyunage
Katatedori Tenkan Kokyunage
Katatedori Ryotemochi Tenkan
Kokyunage Udemawashi
Zagi Ryotedori Kokyunage

 

 

Katatedori Ikkyo
Munetsuki Ikkyo
Munetsuki Koteoroshi
Ryotemochi Koteoroshi
Ushiro Ryotedori Zemponage
Ushirokubishime Kokyunage
Uragaeshi
Ushiro Katatedori Ikkyo

 

Jo i Jo: Shomenuchi, Yokomenuchi,
Yokobarai, Douchi, Ashiuchi
Katatedori Kokyunage Irimi
Katatedori Kokyunage (alliberar la mà)
Yokomenuchi Kokyunage
Katatedori Shihonage (irmi/tenkan)
Yokomenuchi Shihonage: (t-i, t-t, i-i, i-t)
Ryotedori Zemponage
Ushirodori Zemponage
Tantodori: Munetsuki Koteoroshi
Bokkendori: Shomenuchi Kokyunage

 

Zagi: Shomenuchi Ikkyo (irimi/tenkan)
Katadori Ikkyo (irimi)
Katadori Nikyo (irimi)
Katadori Sankyo (irimi)
Katadori Yonkyo (irimi)
Yokomenuchi Kokyunage Irimi
Shomenuchi Ikkyo (irimi/tenkan)
Ushiro Ryokatadori Kokyunage
Ushiro Ryokatadori Zemponage
Jodori: Tsukikaeshi
Jodori: Munetsuki Zemponage
Hitorigake (atac d’una persona)

 

Tsuzukiwaza 14 (Suwariwaza)
Tsuzukiwaza 16 (Handachi)
Tsuzukiwaza 1 (Katatedori) o lliure*
Tsuzukiwaza 3 (Katatedori Ryotemochi)
o lliure
Niningake (atac de dues persones)

Menú

favicon

Et convidem a una classe de prova gratuïta.